NL

Privacy Policy

Privacy Policy (privacybeleid)
Informatie die u ons verstrekt

Door informatie over u en / of anderen in te dienen met betrekking tot claims tegen en door Van Ameyde of haar klanten en klanten, stemt u in met het gebruik ervan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Dit privacybeleid biedt ook informatie over de verwerking van gegevens op de website van Van Ameyde. Op onze website kunnen bezoekers zich registreren om whitepapers te downloaden, zich te abonneren op nieuwsbrieven, zich inschrijven voor seminars en / of informatie over vergaderingen te vragen.

Dit beleid legt de basis vast waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we hiermee omgaan.

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke Van Ameyde International B.V., inclusief al haar dochterondernemingen, Einsteinlaan 20 2289 CC Rijswijk, Nederland (“wij”, “ons” en “onze”).

Informatie die we mogelijk verzamelen en van u vragen tijdens het claimen van zaken

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen.
  U kunt ons persoonlijke informatie verstrekken door middel van correspondentie, e-mailen, formulieren invullen, inhoud uploaden naar onze website en / of telefonisch. De informatie die u ons verstrekt, kan zijn: uw naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, persoonlijke omschrijving, foto, geslacht, burgerlijke staat, kenteken van het voertuig, paspoortgegevens, identiteitskaart en andere identificerende nummers , nationaliteit, medische informatie, opleiding, kwalificaties, vaardigheden, arbeidsverleden, salaris, uitkeringen, uitkeringen van de staat, bezittingen, pensioenen en andere persoonlijke / gezinsuitgaven en / of belastingaangiften.
 • Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) adres.
  Dit wordt gebruikt om uw computer te verbinden met internet, uw inloggegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform;
  Informatie over uw bezoek aan onze website. Dit omvat de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze Website (inclusief datum en tijd); reactietijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze servicenummers te bellen.
 • Informatie die we van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van websites van derden, zoals bijvoorbeeld het kantoor van autoverzekeraars, fraudebestrijdingsdatabases en van verzekeraars, advocaten, wetshandhavingsinstanties, overheidsdiensten, lokale autoriteiten en andere publieke of private instanties.

Doel en juridische basis voor verwerking voor schadeafwikkelingsactiviteiten

Informatie die u ons geeft of die wij van u verzamelen
De gegevens die u verstrekt, zijn essentieel voor ons om incidenten en / of claims te beheren (beheren, verwerken, afhandelen of aanpassen) en het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens is rechtmatig en relevant voor de zaak die door ons wordt behandeld.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen
Databases

De websites van derden die we gebruiken om informatie over u te verzamelen, worden alleen gebruikt door personen of organisaties die zich hebben aangemeld bij die databases in het kader van Bijdrager, Ontvanger of Abonnee-overeenkomsten of de gedelegeerde autoriteiten die namens hen optreden.

Deze databases zijn gemaakt om archivering van voertuigidentiteit, voertuigen die zijn gecategoriseerd als total losses, gestolen voertuigen, wettelijke verzekeringsgeldigheid en eerdere schadehistoriek te bewaren.

Het verzamelen van gegevens is rechtmatig, relevant en beperkt tot de zaken die door ons worden behandeld.

Andere bronnen
Wij verzamelen gegevens over u van verzekeringsmaatschappijen, wetshandhavingsinstanties zoals de politie en andere wettige bronnen voor de specifieke doeleinden van het verifiëren en valideren van de feiten van incidenten en claims.

Het verzamelen van gegevens tijdens deze processen is rechtmatig, relevant en beperkt tot de zaken die door ons worden behandeld.

Hoe zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

De informatie die u verstrekt of die wij over u verzamelen, kan door ons en onze agenten worden gebruikt voor het beheer van claims, fraudeonderzoek, managementinformatie, opleiding van medewerkers en / of debiteuren administratie en regres.

Wie heeft nog meer toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van onze groep. Klik hier voor een overzicht van de Van Ameyde Group (https://www.vanameyde.com/locations/)

We kunnen uw informatie delen met geselecteerde externe partijen, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met hen of u aangaan;
 • Bestuurders- en voertuiglicentiebureaus en lokale motorverzekeringsbureaus
 • Wetshandhavingsinstanties, overheidsdepartementen, lokale autoriteiten en andere openbare of particuliere instanties waar we wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn om dit te doen. Dit omvat de openbaarmaking aan door derden beheerde databases van verzekeringsclaims die worden gebruikt om fraude te voorkomen en regelgevende instanties te helpen met het toezicht op en / of het afdwingen van de naleving van regelgeving en codes;
 • Iedere derde partij met wie wij uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze groep of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op het voorkomen en opsporen van fraude.

Informatie die we mogelijk verzamelen en van u vragen tijdens uw websitebezoek

Bezoeken aan websites
Van Ameyde maakt gebruik van cookies op de websites. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke gegevens en worden anoniem opgeslagen. Zie de Cookie-verklaring op onze website voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Informatie over vergaderingen / deelname aan seminars
Wanneer bezoekers informatie vragen over vergaderingen, cursussen en deelname aan seminars, verwerken wij de hieronder vermelde persoonlijke gegevens.

 • Naam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsadres (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)

De hierboven vermelde gegevens worden uitsluitend verwerkt om u de gevraagde informatie te verstrekken en / of om u te registreren voor deelname aan een seminar. Van Ameyde gebruikt deze gegevens ook om met u te communiceren. We kunnen ook het e-mailadres dat u opgeeft gebruiken om u elektronische nieuwsbrieven te sturen (zie hieronder).

Elektronische nieuwsbrieven
Voor het verzenden van een of meer elektronische nieuwsbrieven, zullen wij alleen uw e-mailadres verwerken. Onze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van interessant nieuws over onze producten en / of diensten of die van derden.

Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de juiste link in de nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar community@vanameyde.com. Van Ameyde verwerkt uw verzoek om te stoppen met het gebruik van uw e-mailadres binnen vijf werkdagen. Als gevolg hiervan kunt u nog een aantal berichten ontvangen nadat u zich hebt afgemeld.

Het downloaden van whitepapers
We verwerken de volgende persoonlijke gegevens wanneer een whitepaper wordt gedownload van de Van Ameyde-websites:

 • Naam
 • Positie
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt met het doel u de whitepaper te verstrekken. Daarnaast zullen we uw toestemming vragen om informatie te verzenden die betrekking heeft op het onderwerp van de whitepaper die u hebt gedownload naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar community@vanameyde.com.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?

Van Ameyde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk zijn. Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Een interne autorisatieprocedure voor onze werknemers;
 • Een interne procedure voor het afhandelen van datalekken;
 • Dagelijkse back-ups van onze database; en
 • Een gecodeerde verbinding voor onze servers

Zullen we gegevens naar het buitenland overbrengen?

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met het namens u beheren van claims, het verwerken van uw gegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld.

Bewaarperiode van gegevens

De gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens worden bewaard tijdens de verwerking en gedurende de lokale wettelijke bewaarperiode na het afronden van het verwerken van de gegevens.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en deze worden in deze sectie beschreven. We zullen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat we over kunnen gaan tot actie om aan uw rechten te voldoen.

 • Recht van toegang

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die we in onze database over u bewaren en dit kan worden gedaan door een aanvraag voor toegang te doen aan onze Data Protection Officer wiens contactgegevens in sectie 10 staan.

 • Recht van rectificatie

Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bijhouden onjuist zijn, heeft u het recht om dit te laten corrigeren.

 • Recht tot verwijdering

Met uitzonderingen, heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. We zullen elk verzoek tot verwijdering op zijn merites behandelen.

 • Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in onze database te beperken voor de periode die nodig is om eventuele onjuiste gegevens over u te corrigeren. Dit recht kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat wij uw gegevens aan het einde van de bewaartermijn verwijderen. Denk hierbij aan het – onwaarschijnlijke – geval dat u het nodig hebt om een ​​juridische claim in te dienen of te verdedigen.

Wijzigingen in het privacy beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy beleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd

Data Protection Officer

Wij waarderen uw mening. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan de:

Data Protection Officer
Van Ameyde Group
Einsteinlaan 20
2289 CC Rijswijk
Nederland

of e-mail ons op risk&compliance@vanameyde.com

Klachtenproces

Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan telefonisch contact met ons op via 070 413 73 00 of per e-mail via risk&compliance@vanameyde.com en wij zullen binnen twee werkdagen reageren.

Als u, nadat wij u onze definitieve reactie hebben gegeven, nog altijd ontevreden bent heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. Op de hieronder vermelde website kunt u de contactgegevens vinden van alle gegevensbeschermingsautoriteiten.

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Talen

Elke vertaling wordt alleen voor het gemak verstrekt. Als er interpretatieverschillen zijn tussen de Engelse tekst en de vertaalde teksten, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Dit privacybeleid (privacy policy) kan op elk moment worden gewijzigd. Raadpleeg onze website www.vanameyde.com voor de nieuwste versie van ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2018.